Institut Vacarisses, Escoles Font de l’Orpina, Pau Casals i de Rellinars

Estan constituïts com a seminari des del curs 2009-10
Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut de Vacarisses

 
Temes treballats
Curs 2011-12

Coordinació 1X1
Organització activitat intercentres: obra teatre alumnat
Compartir criteris avaluació expressió escrita
Actualització de les actuacions del pas de Primària a Secundària
Tasques d’estiu

Curs 2012-13

Seguiment de les tasques estiu: coordinar dossier comú i criteris de correcció
Seguiment de l'avaluació i adaptació dels nois i noies a 1r d'ESO
Compartir continguts d’informàtica 
Competència lingüística: comprensió lectora, anàlisi de proves inicials ESO i proves de competències de 6è, expressió escrita
Actuacions del pas de Primària-Secundària

Curs 2013-14

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, avaluació zero, adaptació dels nois i noies a l'institut
Competència de l'àmbit matemàtic
Organització i seguiment de l'activitat intercentres: 

Creació, il•lustració i edició digital de contes col•laboratius. Escoles de Vacarisses, de Rellinars i Institut de Vacarisses


Curs 2014-15

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...

Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística, llengua anglesa amb participació del professorat especialista. 

Curs 2015-16

En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular:
  • Competència lingüística (llengua anglesa) amb professorat especialista. Activitat amb nois i noies intercentres
  • Competència lingüística. Expressió oral