Instituts Santa Eulàlia i Can Jofresa, Escoles Agustí Bartra, Pau Vila i Dinarès, President Salvans, Ramón y Cajal i Sala i Badrines

Estan constituïts com a seminari des del curs 2009-10
Documents de traspàs d'informació de l'alumnat: Institut Santa Eulàlia i Can Jofresa

Temes treballats
Curs 2011-12

Competència d’aprendre a aprendre: hàbits de treball
Retorn de l'adaptació de l'alumnat de 1r d’ESO a Primària
Actuacions del pas de Primària-Secundària
Tasques d’estiu


Curs 2012-13

Seguiment tasques estiu
Compartir i coordinar els deures de l’alumnat
Compartir treball de rúbriques de caps d’estudis
Exposició de bones pràctiques de la zona: aprenentatge cooperatiu
Recull d'institucions de la zona que ofereixen llocs d'estudi

Curs 2013-14

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, adaptació,
Competència matemàtica 
Atenció a la diversitat

Curs 2014-15

Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, ...
Compartir activitats de formació dels centres
Relació família escola. Compartir el treball que es realitza en els centres cap a les famílies, tractament que se li dóna, acollida, estratègies, relació mares-nois, nois-noies... coneixement dels projectes de serveis socials (Connectem móns... )

Curs 2015-16

En relació a l'itinerari formatiu
Pas de primària a secundària: tasques d'estiu, seguiment adaptació alumnat a l'institut, resultats avaluació 1r d'ESO, traspàs d'informació...
Revisió dossier tasques d'estiu

En relació a la coherència educativa
Compartir activitats de formació dels centres
Coordinació curricular. Competència lingüística. Tractament de la llengua escrita
Presentació del treball Canvis en l’ensenyament per millorar els resultats de l’aprenentatge